Strona główna » Regulamin
Producenci
Kontakt
 • AmoZoo Agnieszka Bator
 • AmoZoo Agnieszka Bator
  Henryka Rodakowskiego 4/37
  93-277 Łódź
  NIP: 982 023 72 66

 • E-mail:sklep@amopet.pl
 • Telefon+48 734 149 310
 • Godziny działania sklepusklep internetowy AmoPet działa od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00

Regulamin

Regulamin serwisu AmoPet


§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
§ 4 Postępowanie reklamacyjne
§ 5 Umowa Sprzedaży
§ 6 Płatność
§ 7 Ceny
§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów
§ 10 Wymagania techniczne
§ 11 Prawa własności intelektualnej
§ 12 Postanowienia końcowe


Załączniki:
1.    Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
2.    Załącznik nr 2 – Polityka prywatności.

§ 1 Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwany dalej Regulaminem.
2.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.amopet.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Bator, indywidualnego przedsiębiorcę, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9820237266; REGON: 383979091; prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „AmoZoo”, przy ulicy Henryka Rodakowskiego 4 lok. 37, 93-277 Łódź; adres korespondencji elektronicznej: sklep@amozoo.pl; telefon: +48 734 149 310;
3.    Niniejszy Regulamin określa:
3.1.    rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.amopet.pl, zwany dalej Serwisem;
3.2.    warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
3.3.    tryb postępowania reklamacyjnego;
3.4.    warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serwis.
4.    Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5.    Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
6.    Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, „Administratorem” lub „Sprzedawcą”.
7.    Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Definicje
Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1.    Administrator; Usługodawca; Sprzedawca – Agnieszka Bator, indywidualny przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9820237266; REGON: 383979091; prowadzący działalność gospodarczą przy ulicy Henryka Rodakowskiego 4 lok. 37, 93-277 Łódź; adres korespondencji elektronicznej: sklep@amozoo.pl; telefon: +48 734 149 310.
2.    Dni robocze  – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;
3.    Formularz Zamówienia – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Klienta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży;
4.    Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5.    Konsument –  Klient, będący osobą fizyczna, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
6.    Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o zamieszczonych Ogłoszeniach.
7.    Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na dostarczaniu w sposób regularny, lub w różnych odstępach czasu na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencji elektronicznej informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dotyczących promocji, nowych ofert, wydarzeń, konkursów organizowanych przez Administratora.
8.    Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9.    Regulamin – niniejszy dokument.
10.    Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi, umożliwiający zawarcie Umowy Sprzedaży.
11.    Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
12.    Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
13.    Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.
14.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§  3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis
1.    Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206; z późn. zmian.).
2.    Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1.    prowadzeniu Konta w Serwisie;
2.2.    korzystaniu z Formularza Zamówienia;
2.3.    subskrypcji Newslettera;
3.    Korzystanie z Konta następuje po wykonaniu łącznie następujących czynności przez Usługobiorcę:
3.1.    Wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie www.amozoo/rejestracja.html , do czego niezbędne jest podanie:
3.1.1.    adresu korespondencji elektronicznej Usługobiorcy;
3.1.2.    nazwy Usługobiorcy;
3.1.3.    hasła;
3.1.4.    potwierdzenia hasła;
4.    W wyniku prawidłowej Rejestracji Serwis tworzy dla Usługobiorcy Konto, które zostaje przypisane do jego nazwy (nazwy Usługobiorcy). Tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.
5.    Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w sekcji do tego przeznaczonej - nazwy Usługobiorcy i hasła.
6.    Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
7.    Nazwa może być dowolnie wybrana przez Usługobiorcę, przy czym nie może ona być sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnie przyjętymi zwyczajami korzystania z Internetu, a także naruszać dobra osobiste.
8.    Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego  zablokowania w wypadku:
8.1.    naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
8.2.    w wypadku nieaktywności Konta przekraczającej okres jednego roku, rozumianej jako zaniechanie wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego Serwisu celem zalogowania się do Konta.
9.    Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
10.    Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na  prowadzeniu Konta w Serwisie może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez samodzielne usunięcie Konta lub poprzez złożenia oświadczenia przez Usługobiorcę, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora: sklep@amopet.pl
11.    Korzystanie z  Usługi  polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia ma swój początek z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie.
12.    Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
12.1.     wypełnieniu Formularza Zamówienia; oraz
12.2.     kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
13.    W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
13.1.    Adresu korespondencji elektronicznej;
13.2.    Imienia;
13.3.    Nazwiska;
13.4.    Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa);
13.5.    Telefonu;
13.6.    dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT;
14.    W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:
14.1.    Nazwy firmy;
14.2.    NIP;
14.3.    Numeru PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;
14.4.    Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa).
15.    Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
15.1.    Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;
15.2.    Ilości poszczególnych Produktów;
15.3.    Sposobu dostawy Produktów;
15.4.    Sposobu płatności.
16.    Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa Formularz Zamówienia ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
17.    Korzystanie z  Usługi  polegającej na subskrypcji Newslettera rozpoczyna się z chwilą wskazania w odpowiedniej sekcji Serwisu zatytułowanej „Newsletter” adresu korespondencji elektronicznej Usługobiorcy oraz kliknięciu na przycisk „Dodaj”.
18.    Usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci Newslettera polega na wysyłaniu w sposób regularny lub w różnych odstępach czasu na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencji elektronicznej informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dotyczących promocji, nowych ofert, wydarzeń, konkursów organizowanych przez Administratora.
19.    Usługobiorca udostępniając identyfikujący go adres korespondencji elektronicznej wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.
20.    Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
21.    Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na  subskrypcji Newslettera może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez złożenie oświadczenia, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora: sklep@amopet.pl

§ 4 Postępowanie reklamacyjne
1.    Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
2.    Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
3.    Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@amozoo.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Serwisu.
4.    W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
4.1.    Imię i nazwisko;
4.2.    Nazwę firmy;
4.3.    Adres e-mail;
4.4.    Numer telefonu;
4.5.    Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
4.6.    W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególność obrazu ze zrzutem ekranu.
5.    Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
6.    Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 5 Umowa Sprzedaży
1.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
2.    Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
3.    Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na Konto składa Zamówienie, wskazując na witrynie internetowej Serwisu Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”.
4.    W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
4.1.    Adresu korespondencji elektronicznej;
4.2.    Imienia;
4.3.    Nazwiska;
4.4.    Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa);
4.5.    Telefonu;
4.6.    dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.
5.    W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:
5.1.    Nazwy firmy;
5.2.    NIP;
5.3.    Numeru PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;
5.4.    Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa)
6.    Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
6.1.    Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;
6.2.    Ilości poszczególnych Produktów;
6.3.    Sposobu dostawy Produktów;
6.4.    Sposobu płatności.
7.    Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
8.    Zamówienie może zostać złożone przez Klienta także bez konieczności rejestracji w Serwisie i zalogowania na Konto, bezpośrednio poprzez Formularz Zamówienia stosownie do pkt. 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu.

§ 6 Płatność
1.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1.1.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
1.2.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w Formularzu Zamówienia;
1.4.    Płatność za pośrednictwem systemu PayU.
1.5.    Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24
2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu PayU, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.    Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera Inpost 24 oraz Paczkomatów Inpost.
4.    W wypadku wyboru przez Klienta dostawy Produktów za pośrednictwem Paczkomatów Inpost, płatność może być dokonana wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu PayU.
5.    Aktualny cennik dostawy dostępny jest w Serwisie, podczas składania Zamówienia.
6.    Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Termin dostawy Produktów wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem). O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

§ 7 Ceny
1.    Ceny Produktów wskazane w Serwisie:
1.1.    uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
1.2.    podawane są w złotych polskich;
1.3.    nie uwzględniają kosztów dostawy - koszty dostawy zależą od sposobu dostawy Produktu, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.
2.    Całkowity koszt Zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
1.    Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzający, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
1.1.    pisemnie na adres Sprzedawcy: AmoZoo, ul. Henryka Rodakowskiego 4/37, 93-277 Łódź.;
1.2.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy: sklep@amozoo.pl
2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3.    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
4.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.    Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: AmoZoo, ul. Henryka Rodakowskiego 4/37, 93-277 Łódź.
6.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.    Klient zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów
1.    Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu.
3.    Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu może być zgłoszone, w szczególności:
3.1.    pisemnie na adres: Sprzedawcy, tj. ulica Henryka Rodakowskiego 4 lok. 37, 93-277 Łódź.
3.2.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@amozoo.pl
4.    Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.
5.    Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Produktu, strony Umowy Sprzedaży powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia.
6.    Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Produktu, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
7.    Jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł Konsument.
8.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
9.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 10 Wymagania techniczne    
1.    Usługobiorca chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
1.1.    komputer z dostępem do Internetu;
1.2.    przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;
1.3.    rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
1.4.    włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 11 Prawa własności intelektualnej
1.    Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
2.    Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
2.1.    tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
2.2.    rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części  informacji umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
2.3.    udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
2.4.    uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
2.5.    nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
2.6.    utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
3.    Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.)

§ 12 Postanowienia końcowe
1.    Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do  powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2.    O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.
3.    W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, w wyniku założenia Konta, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
4.    Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
5.    Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6.    Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: https://www.amozoo.pl/regulamin-pm-11.html
7.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży)

_____________________
(data i miejscowość)
_____________________
(imię i nazwisko Konsumenta)
_____________________
_____________________
_____________________
(adres Konsumenta)
„AmoZoo” Agnieszka Bator;
 ul. Henryka Rodakowskiego 4 lok. 37
93-277 Łódź.
NIP: 9820237266


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży zawartej dnia _____________________________________ następujących rzeczy:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________

Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.
 
Załącznik nr 2 – Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu jest Agnieszka Bator, indywidualny przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9820237266; REGON: 383979091; prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AmoZoo”, przy ulicy Henryka Rodakowskiego 4 lok. 37, 93-277 Łódź; adres korespondencji elektronicznej: sklep@amozoo.pl; telefon: +48 734 149 310.
2.    Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
3.    Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.
4.    Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla zgodnych z prawem celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnego z tymi celami.
5.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a.    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b.    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
2. Cel i zakres zbierania danych
1.    Administrator przetwarza dane osobowe:
1.1.    w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień oraz Umów Sprzedaży, w tym w szczególności:
1.1.1.    w celu realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;
1.1.2.    w celu rozpatrywania składanych przez Usługobiorców reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
1.1.3.    w celu zapewnienia Usługobiorcom bezpłatnej subskrypcji Newslettera.

2.    Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
2.1.    Adres korespondencji elektronicznej;
2.2.    Imię;
2.3.    Nazwisko;
2.4.    Adres zamieszkania tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwa;
2.5.    Numer telefonu;
3.    W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, Administrator przetwarza ponadto następujące dane osobowe:
3.1.    Nazwę firmy;
3.2.    NIP;
3.3.    Numer PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;
3.4.    Adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwa)

3. Informacje w formularzach.
1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3.    Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy.
4.    Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.    Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, w celu skorzystania z subskrypcji Newslettera.
6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

4. Udostępnienie danych.
1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.    Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Informacja o plikach cookies.
1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.    utrzymanie sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.    określania profilu Usługobiorcy w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy gromadzonych przez sieć reklamową Google Usługobiorca może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

6. Logi serwera.
1.    Informacje o niektórych zachowaniach Usługobiorców podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.    czas nadejścia zapytania,
b.    czas wysłania odpowiedzi,
c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.    informacje o przeglądarce Usługobiorcy,
g.    Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.    Jeśli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies Usługobiorca powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
a.    Internet Explorer
b.    Chrome
c.    Safari
d.    Firefox
e.    Opera
f.    Android
g.    Safari (iOS)
h.    Windows Phone
i.    Blackberry

 
Przejdź do strony głównej
2021 amopet.pl - najlepsze akcesoria Twojego pupila. Wszystkie prawa zstrzeżoneZnaki i nazwy handlowe zamieszczone w serwisie internetowym należą do ich prawowitych właścicieli.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu